Poskytovatele hodnotíme na základě důkladného testování a průzkumu, ale bereme v úvahu také vaši zpětnou vazbu a naše partnerské provize u poskytovatelů. Někteří poskytovatelé jsou ve vlastnictví naší mateřské společnosti.
Další informace
Web vpnMentor byl založen v roce 2014, aby poskytoval recenze VPN služeb a příběhy související s ochranou soukromí. Dnes náš tým stovek výzkumníků, autorů a editorů v oblasti kybernetické bezpečnosti nadále pomáhá čtenářům bojovat za jejich online svobodu ve spolupráci se společností Kape Technologies PLC, která vlastní následující produkty: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access a Intego. Jejich recenze najdete na tomto webu. Recenze publikované na webu vpnMentor jsou považovány za přesné k datu vydání článku a jsou napsány podle našich přísných norem, kde klíčové je profesionální a čestné zhodnocení recenzentem, přičemž se berou v úvahu technické vlastnosti a kvality produktu spolu s jeho komerční hodnotu pro uživatele. Žebříčky a recenze, které zveřejňujeme, mohou brát v potaz také výše uvedené společné vlastnictví a provize, které získáváme za nákupy prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Nepíšeme recenze na všechny poskytovatele VPN a informace jsou považovány za přesné k datu vydání každého článku.

Podmínky služby

Podmínky použití
Vítejte na https://www.vpnmentor.com/!

 

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK (DÁLE JEN „WEBOVÉ STRÁNKY“) SOUHLASÍTE A POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NESOUHLASÍTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE. DALŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE A JSTE JIMI VÁZÁNI. TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ REGULUJÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A JAKÉHOKOLIV OBSAHU (JAKÝM JE TEXT, DATA, INFORMACE, GRAFIKA NEBO FOTOGRAFIE), KTERÝ MŮŽE SPOLEČNOST WEBSELENESE LTD (DÁLE JEN „SPOLEČNOST“) PROSTŘEDNICTVNÍM STRÁNEK ZPŘÍSTUPNIT (DÁLE JEN „MATERIÁLY“). TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ BYLY PŘIPRAVENY V ANGLIČTINĚ A PRO VAŠI INFORMACI PŘELOŽENY DO ČEŠTINY. V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI NESOULADU NEBO ROZPORU S ANGLICKOU VERZÍ MÁ PŘEDNOST ANGLICKÁ VERZE.

 

Použití webových stránek tvoří právní dohodu mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ a podléhá podmínkám této dohody, jak je uvedeno v těchto Podmínkách použití. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST může upravit, pozastavit nebo přerušit (trvale nebo dočasně) poskytování webových stránek vám nebo uživatelům obecně, a to podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakoukoli takovou změnu, pozastavení nebo přerušení těchto webových stránek. Všechny takové změny nebo doplňky nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webových stránkách. Proto doporučujeme, abyste tyto podmínky použití pravidelně kontrolovali.

 

Obsah a/nebo názory vyjádřené na webových stránkách a v jakýchkoli odpovídajících komentářích jsou osobními názory původních autorů, nikoli SPOLEČNOSTI.  Obsah je poskytován pouze pro informační účely a není míněn jako potvrzení nebo prohlášení SPOLEČNOSTI nebo jakékoli jiné strany.  Berete na vědomí, že za veškeré informace (jako jsou datové soubory, psaný text, počítačový software, hudba, zvukové soubory nebo jiné zvuky, fotografie, videa nebo jiné obrázky), ke kterým můžete v rámci webových stránek nebo jejich používáním mít přístup, nese výhradní odpovědnost osoba, od které tento obsah pochází. Berete na vědomí a potvrzujete, že webové stránky mohou být chráněny právy duševního vlastnictví, která jsou ve vlastnictví SPOLEČNOSTI nebo jiných subjektů. Webové stránky nesmíte upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat ani na jejich základě vytvářet odvozená díla, a to ani jako celek, ani po částech, pokud vám to SPOLEČNOST nebo vlastníci práv k obsahu webových stránek v samostatné smlouvě výslovně nepovolili.

 

Použití webových stránek

SPOLEČNOST vás opravňuje používat webové stránky pouze pro vaše osobní, nekomerční účely. Použití webových stránek k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům (mimo jiné i na jiných stránkách nebo v zesíťovaném počítačovém prostředí) je bez výslovné písemné dohody se SPOLEČNOSTÍ přísně zakázáno. Pokud vytvoříte kopie jakýchkoli materiálů, musíte na všech těchto kopiích zachovat všechna oznámení o autorských právech a dalších vlastnických právech obsažených v původních materiálech. Materiály nesmíte upravovat, veřejně vystavovat, veřejně předvádět ani distribuovat. Ve vztahu mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ je vlastníkem webových stránek SPOLEČNOST. Webové stránky jsou chráněny izraelskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Jakékoli neoprávněné použití webových stránek může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony.

 

Souhlasíte s tím, že budete webové stránky používat pouze k účelům, které jsou povoleny (a) Podmínkami použití a (b) platnými zákony, předpisy nebo obecně uznávanými postupy či pokyny v příslušných jurisdikcích. Souhlasíte konkrétně s tím, že nebudete přistupovat (ani se o to pokoušet) k webovým stránkám žádnými automatizovanými prostředky (včetně použití skriptů nebo webových vyhledávačů). Souhlasíte, že se nebudete věnovat žádné činnosti, která webové stránky narušuje nebo do nich zasahuje.  Pokud vám to nebylo výslovně povoleno v samostatné smlouvě se SPOLEČNOSTÍ, souhlasíte s tím, že nebudete materiály reprodukovat, kopírovat, prodávat, vyměňovat ani dále prodávat za žádným účelem. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že SPOLEČNOST nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně) za jakékoli porušení vašich povinností dle těchto Podmínek použití a za důsledky (včetně jakékoli ztráty nebo škody, která může SPOLEČNOSTI vzniknout) takového porušení.

 

SPOLEČNOST si vyhrazuje právo (ale nemá žádnou povinnost) předběžně kontrolovat, přezkoumávat, označovat, filtrovat, upravovat, odmítat nebo odstraňovat jakýkoli nebo veškerý obsah z webových stránek.

 

Přístup

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla k webovým stránkám a nesete výhradní odpovědnost za všechny činnosti, které se pod vaším heslem provádějí. Souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST neprodleně informujete o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti souvisejícím s webovými stránkami. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo požádat vás o změnu hesla, pokud se SPOLEČNOST domnívá, že vaše heslo již není bezpečné.

 

Zakázané použití

Souhlasíte s tím, že nebudete webové stránky používat (a) způsobem, který porušuje jakýkoli platný zákon, nařízení, předpis, příkaz, smlouvu nebo jiný právní předpis; (b) zasahovat do práv třetích stran; (c) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinak zkreslovat svou příslušnost k osobě nebo subjektu; nebo (d) zasahovat nebo narušovat webové stránky nebo servery či sítě připojené k webovým stránkám. Dále souhlasíte s tím, že (1) nebudete v souvislosti s webovými stránkami používat žádné metody dolování dat, roboty nebo podobné metody sběru nebo extrakce dat; nebo (2) se nebudete pokoušet získat neoprávněný přístup k jakékoli části webových stránek nebo k jakýmkoli jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k webovým stránkám, ať už prostřednictvím hackování, dolování hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem.

 

Ukončení

SPOLEČNOST může kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit, pozastavit nebo změnit vaši registraci nebo přístup k celým webovým stránkám nebo jejich části, a to bez předchozího upozornění. Svou účast na webových stránkách a přístup k nim můžete kdykoli ukončit. Pokud porušíte libovolnou z těchto Podmínek použití, vaše oprávnění používat webové stránky automaticky zaniká a souhlasíte s okamžitým zničením veškerého staženého nebo vytištěného obsahu získaného z webových stránek (a všech jeho kopií).

 

Odmítnutí odpovědnosti

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“, A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, TITULU, KLIDNÉHO UŽÍVÁNÍ, PŘESNOSTI NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE ZAHRNUTÉ STRÁNKY: (A) SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY; (B) BUDOU K DISPOZICI NEPŘETRŽITĚ, VČAS, BEZPEČNĚ A BEZ CHYB; NEBO (C) BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZ VIRŮ NEBO JINÉHO ŠKODLIVÉHO KÓDU, ÚPLNÉ, LEGÁLNÍ NEBO BEZPEČNÉ.

 

VZHLEDEM K PŘIROZENÉ POVAZE INTERNETU NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE INFORMACE BĚHEM PŘENOSU PŘES INTERNET NEBO V DOBĚ, KDY JSOU ULOŽENY V NAŠEM SYSTÉMU NEBO JINAK V NAŠÍ PÉČI, BUDOU V NAPROSTÉM BEZPEČÍ PŘED VNIKNUTÍM JINÝCH OSOB, NAPŘÍKLAD HACKERŮ. SPOLEČNOST NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, VYMAZÁNÍ, VADY, ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU, SELHÁNÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY, KRÁDEŽ NEBO ZNIČENÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K OBSAHU UŽIVATELE NEBO JEHO ZMĚNU. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI PROBLÉMY NEBO TECHNICKÉ PORUCHY TELEFONNÍ SÍTĚ NEBO LINEK, POČÍTAČOVÝCH ONLINE SYSTÉMŮ, SERVERŮ NEBO POSKYTOVATELŮ, POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ, SOFTWARU NEBO SELHÁNÍ E-MAILU V DŮSLEDKU TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ NEBO PŘETÍŽENÍ PROVOZU NA INTERNETU NEBO NA KTERÉKOLI ZE ZAHRNUTÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH KOMBINACE, VČETNĚ JAKÉHOKOLI ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ UŽIVATELŮ NEBO POČÍTAČE JAKÉKOLI OSOBY V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ NA JAKÝCHKOLI AKTIVITÁCH NA ZAHRNUTÝCH STRÁNKÁCH NEBO STAHOVÁNÍM MATERIÁLŮ. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POKUD SI STÁHNETE JAKÝKOLI MATERIÁL, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU, VČETNĚ ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO SMRTI, VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ ZAHRNUTÝCH STRÁNEK, JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO NA ZAHRNUTÝCH STRÁNKÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ ZAHRNUTÝCH STRÁNEK, AŤ UŽ ONLINE NEBO OFFLINE.

 

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

 

UJISTĚTE SE PROSÍM, ŽE JSTE SI PŘEČETLI DALŠÍ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÁ SE NACHÁZEJÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, JAKO TY PRO RECENZE, VLASTNICTVÍ, POBOČKY ATD.

 

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA (A) JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO (B) JAKÉKOLI ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ TISÍC AMERICKÝCH DOLARŮ (1 000 USD) (VČETNĚ, ALE NE JEN TĚCH, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ZTRÁTY PŘÍJMŮ, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT), KTERÉ VZNIKLY Z WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI (VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, POUŽITÍ, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK), AŤ UŽ JSOU TAKOVÉ ŠKODY ZALOŽENY NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, DELIKTU, ZÁKONĚ NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORII, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE KTERÁKOLI STRANA SPOLEČNOSTI BYLA UPOZORNĚNA (NEBO MĚLA BÝT UPOZORNĚNA) NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

 

Uživatelské příspěvky

Některé části webových stránek vám mohou umožnit zasílání zpětné vazby, zpráv nebo jiných materiálů (dále jen „uživatelský příspěvek“). SPOLEČNOST může, ale není povinna, provádět předběžnou kontrolu uživatelských příspěvků nebo monitorovat jakoukoli část webových stránek, prostřednictvím které mohou být uživatelské příspěvky odesílány. Souhlasíte s tím, že za všechny své uživatelské příspěvky nesete výhradní odpovědnost. SPOLEČNOST není na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím povinna hostovat, zobrazovat nebo distribuovat jakékoli uživatelské příspěvky a může jakékoli uživatelské příspěvky z jakéhokoli důvodu kdykoli odstranit nebo odmítnout. SPOLEČNOST nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, krádež nebo poškození jakýchkoli uživatelských příspěvků. SPOLEČNOST nechce přijímat žádné uživatelské příspěvky, které jsou důvěrné. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli uživatelský příspěvek bude považován za nedůvěrný a nechráněný a že SPOLEČNOST bude moci váš uživatelský příspěvek volně poskytnout jakékoli třetí straně bez jakéhokoli závazku důvěrnosti ze strany příjemce. Odesláním jakéhokoli uživatelského příspěvku prohlašujete a zaručujete, že:

(i) jste přinejmenším plnoletí a máte dostatečná práva k jakýmkoli uživatelským příspěvkům, které jste zveřejnili, nahráli, předložili nebo jinak zpřístupnili, abyste mohli udělit práva předpokládaná těmito podmínkami používání; (ii) vaše uživatelské příspěvky podle vašeho nejlepšího vědomí neporušují žádné zákony ani předpisy a (iii) vaše uživatelské příspěvky podle vašeho nejlepšího vědomí neporušují práva třetích stran, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, práv k průmyslovým vzorům nebo jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv jakéhokoli druhu.

 

Soukromí

Dbáme na ochranu soukromí našich uživatelů, a proto zpracováváme a ukládáme údaje uživatelů výhradně za účelem poskytování a umožnění služeb. Další informace o našich postupech při zpracování dat naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://cs.vpnmentor.com/ochrana-osobnich-udaju/.

 

Odkazy na webové stránky třetích stran

Některé odkazy na webových stránkách mohou odkazovat na stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, webové stránky opustíte. Tyto webové stránky třetích stran SPOLEČNOST není povinna kontrolovat, takové webové stránky třetích stran nekontroluje a za takové webové stránky třetích stran nebo jejich obsah (ani za produkty, služby nebo obsah, který je na nich k dispozici) neodpovídá. SPOLEČNOST tedy neschvaluje ani neposkytuje žádná prohlášení o těchto webových stránkách třetích stran, jakýchkoli informacích, softwaru, produktech, službách nebo materiálech, které se na nich nacházejí, ani o výsledcích, které lze získat jejich používáním. Pokud se rozhodnete některou z webových stránek třetích stran, na které vedou odkazy ze sítě SPOLEČNOSTI, navštívit, činíte tak na vlastní nebezpečí.

 

Postup při podávání stížností na porušení práva

SPOLEČNOST respektuje práva duševního vlastnictví ostatních. V souladu s tím SPOLEČNOST uplatňuje politiku odstraňování uživatelských příspěvků, které porušují autorské právo, pozastavení přístupu na webové stránky (nebo jejich části) všem uživatelům, kteří používají webové stránky v rozporu s autorským právem, a/nebo za přiměřených okolností zrušení účtu všech uživatelů, kteří používají webové stránky v rozporu s autorským právem. V souladu s platnými zákony zavedla SPOLEČNOST postupy pro přijímání písemných oznámení o údajném porušení autorských práv a pro vyřizování těchto nároků v souladu s těmito zákony. Pokud se domníváte, že webové stránky porušují vaše autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví, zašlete prosím písemné oznámení na následující adresu pro zasílání oznámení o porušení práv:

Vaše písemné oznámení musí:
(a) obsahovat váš fyzický nebo elektronický podpis;
(b) identifikovat dílo chráněné autorským právem nebo jiné duševní vlastnictví, které bylo údajně porušeno;
(c) identifikovat materiál, který údajně porušuje autorská práva, dostatečně přesně, aby SPOLEČNOST mohla tento materiál najít;
(d) obsahovat odpovídající informace, pomocí kterých vás SPOLEČNOST může kontaktovat (včetně poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy);
(e) obsahovat prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví není povoleno vlastníkem, jeho zástupcem nebo zákonem;
(f) obsahovat prohlášení, že informace v písemném oznámení jsou přesné; a
(g) obsahovat prohlášení, že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví.

 

Elektronická komunikace

Když navštívíte stránky nebo pošlete SPOLEČNOSTI e-mail, komunikujete se SPOLEČNOSTÍ elektronicky. SPOLEČNOST vám může odpovědět e-mailem nebo zveřejněním oznámení na stránkách. Souhlasíte s tím, že všechna taková oznámení, sdělení a další komunikace, které vám SPOLEČNOST poskytuje elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu těchto sdělení.

 

Obecné

Tyto Podmínky použití představují úplné, výlučné a konečné vyjádření dohody mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ ohledně daného předmětu a nahrazují veškeré předchozí dohody nebo jednání mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ ohledně tohoto předmětu.

 

Tyto Podmínky použití se řídí zákony státu Izraele bez ohledu na kolizní normy a strany se tímto neodvolatelně podřizují výlučné jurisdikci soudů v Tel Avivu.

 

Tyto Podmínky použití a veškerá práva a licence udělené na základě těchto Podmínek použití nemůžete převést ani postoupit vy, ale SPOLEČNOST je může postoupit bez omezení.